SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU
 
JAVNO SAVJETOVANJE ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIMJENU CJENIKA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN
Općina Mihovljan-zahtjev za izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika
Mihovljan-zahtjev za izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika
Obrazac za savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mihovljan
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaintresiranom javnošću - proračun
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaintresiranom javnošću - komunalna usluga sakupljanja otpada
 
 
Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mihovljan 
Obrazac za savjetovanje o nacrtu odluke o osnivanju dječjeg vrtića u Mihovljanu 
IZMJENA STATUTA OPĆINE MIHOVLJAN
Obrazac za savjetovanje o nacrtu Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Mihovljan
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan
Obrazac za savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika opcinskog vijeca Opcine Mihovljan
Izvjesce o obavljenom savjetovanju nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Opcinskog vijeca Općine Mihovljan
Izvjesce o obavljenom savjetovanju nacrta prijedloga Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Mihovljan
 
IZVIJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Opširnije
IZVIJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Opširnije