REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MIHOVLJAN

Mihovljanu, 13. 9. 2017.

 

OBAVIJEST O PROVEDBI REVIZIJE OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN

 

Obavještavaju se vlasnici odnosno korisnici stambenog i poslovnog prostora na području Općine Mihovljan da će djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mihovljan (ovlaštene osobe) započeti sa terenskom izmjerom u cilju revizije i prikupljanja podataka o površini, katnosti, namjeni i vlasnicima svih stambenih i poslovnih objekata na području Općine Mihovljan.

Građani kao obveznici plaćanja komunalne naknade na temelju stavka 7. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan. Zbog neprijavljivanja nastanka obveze ili promjene u sustavu plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika i korisnika nekretnina, pokrenut je postupak revizije obveznika plaćanja komunalne naknade kojim će biti obuhvaćeni svi vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata koji nisu izvršili legalizaciju na području Općine Mihovljan.

Ovlaštene osobe Općine Mihovljan na terenu će mjerenjem objekata utvrditi veličine obračunatih površina nekretnina, katnost objekta i namjenu te osnovne matične podatke obveznika komunalne naknade.

Revizija obveznika komunalne naknade provoditi će se od 25.9.2017. godine do 31.10.2017. godine.

U slučaju nemogućnosti utvrđivanja površine stambenog, ili poslovnog objekta na terenu, vlasnici i korisnici imati će mogućnost dogovora termina za terensku izmjeru objekta ili dostavu ovjerene projektne dokumentacije iz koje je vidljivo stvarno stanje predmetne nekretnine.

Prikupljeni podaci koristiti će se za izradu baze prostornih podataka i baze podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade.

Obveznici plaćanja, utvrđivanje i naplata komunalne naknade utvrđeni su člancima 22. i 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

Komunalna naknada je zakonska obveza koju plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-održavanje javnih površina

-održavanje nerazvrstanih cesta

-održavanje groblja

-održavanje i potrošnja el. energije u javnoj rasvjeti

- financiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze unutar građevnog područja, kao i za nekretnine izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama i čine sastavni dio infrastrukture jedinica lokalne samouprave.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike i korisnike stambenih i poslovnih objekata na području Općine Mihovljan na suradnju, te da ovlaštenim osobama Općine pruže sve tražene podatke.

Građanima koji neće dozvoliti izmjeru nekretnina, a nisu niti izvršili legalizaciju Općinsko vijeće Općine Mihovljan svojom odlukom utvrditi će obvezu plaćanja komunalne naknade.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zlatko Bartolić

 

 

 

 

 

   Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice